• Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • dark color
  • red color
Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities
1.1. Mijndroomdomein: Mijndroomdomein gevestigd te ’s-Heerenberg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09134396.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijndroomdomein een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Mijndroomdomein een offerte heeft uitgebracht.
1.3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
1.4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Mijndroomdomein en Opdrachtgever krachtens welke Mijndroomdomein de Dienst(en) zal uitvoeren.
1.5. Ruimte: de fysieke ruimte zoals beschreven in de overeenkomst tussen Mijndroomdomein en Opdrachtgever.
1.6. Dienst(en): de activiteit(en) die Mijndroomdomein voor Opdrachtgever
1.7. Maand: kalendermaand.
1.8. Kantooruren: de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00, uitgezonderd officiële feestdagen.
1.8. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2. Toepasselijkheid / uitvoering

2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Mijndroomdomein zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mijndroomdomein alleen bindend indien en voor zover deze door Mijndroomdomein uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Verplichtingen Mijndroomdomein

3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Mijndroomdomein dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
3.2. Mijndroomdomein spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Mijndroomdomein zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen. Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten.
3.3. Mijndroomdomein spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever stelt Mijndroomdomein steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
4.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Mijndroomdomein het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.
4.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Mijndroomdomein, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Mijndroomdomein zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
4.4. Opdrachtgever vrijwaart Mijndroomdomein van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
4.5. Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette.
4.6. Zonder toestemming van Mijndroomdomein is het Opdrachtgever verboden de door Mijndroomdomein verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
4.7. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
4.8. Mijndroomdomein heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, cq niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Mijndroomdomein niet na komt dan wel in stijd handelt met deze voorwaarden.
4.9. Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Mijndroomdomein en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Mijndroomdomein mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.
4.10. Het door Opdrachtgever aan Mijndroomdomein geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Mijndroomdomein en Opdrachtgever.
4.11. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Mijndroomdomein, dat al het door Opdrachtgever aan Mijndroomdomein verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Mijndroomdomein te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst en het betrekken van derden

5.1. Mijndroomdomein voert de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Mijndroomdomein verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mijndroomdomein de uitvoering van die onderdelen (die tot een volgende fase behoren) opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Mijndroomdomein aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Mijndroomdomein worden verstrekt. De uitvoeringstermijn van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan Mijndroomdomein ter beschikking heeft gesteld.
5.4. Indien Opdrachtgever aan Mijndroomdomein informatiedragers, elektronische bestanden, software, etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
5.5. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Mijndroomdomein het recht (delen van) de werkzaamheden dan wel de Dienst door derden te laten uitvoeren.
5.6. Indien door Mijndroomdomein of de door Mijndroomdomein ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.7. Mijndroomdomein aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever is aangegaan.

Artikel 6. Wijziging van de Overeenkomst
6.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Opdrachtgever, van de bevoegde instanties etc, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Mijndroomdomein zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6.2. In afwijking van lid 1 van dit artikel zal Mijndroomdomein geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Mijndroomdomein kunnen worden toegerekend.
6.3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Mijndroomdomein gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Mijndroomdomein aangestelde bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Mijndroomdomein op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
6.4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Mijndroomdomein een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, zonder opgaaf van redenen.

Artikel 7. Offertes
7.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
7.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Mijndroomdomein het recht de prijzen hierover aan te passen.
7.3. Offertes van Mijndroomdomein zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
7.4. Mijndroomdomein kan niet aan de gestelde producten, diensten of voorwaarden in haar offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7.5. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.6. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Mijndroomdomein alleen bindend indien en voor zover deze door Mijndroomdomein uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 

Artikel 8. Tarieven
8.1. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
8.2. Alle prijzen op de website van Mijndroomdomein (http://www.mijndroomdomein.nl/), portals, offertes, overeenkomsten en overige documenten van Mijndroomdomein zijn onder voorbehoud van programmeer en typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
8.3. Mijndroomdomein is gerechtigd de gehanteerde tarieven op ieder moment te verhogen.  Mijndroomdomein zal Opdrachtgever hiertoe ten minsten twee maanden van te voren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een tariefverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
Artikel 10 lid 4 en 5 maken een uitzondering op het recht van Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien Mijndroomdomein de geldende tarieven wenst te verlagen is Mijndroomdomein gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, direct door te voeren.
8.4. Mijndroomdomein is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, met maximaal het percentage van 5% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de overeenkomst op te zeggen.
8.5. Mijndroomdomein is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot direct het verhogen van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen:
- indien de tariefverhoging het gevolg is van een wijziging van de Overeenkomst;
- indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijs verhoging door(stroom)leverancier(s);
- indien de tariefverhoging voort vloeit uit een op Mijndroomdomein  rustende verplichting in gevolge de wet;
- indien de prijsverhoging het gevolg is van veranderde marktomstandigheden of inflatiecorrectie.
8.6. Indien Mijndroomdomein door oorzaak van Opdrachtgever extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoer, is Mijndroomdomein gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder oorzaken van Opdrachtgever vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid en tevens veroorzaakte doublures.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
9.1. Opdrachtgever dient de door Mijndroomdomein uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Indien Opdrachtgever nalaat de factuur binnen de betaaltermijn (volledig) te voldoen, is Mijndroomdomein gerechtigd aanmaningskosten ten bedrage van €25,00 in rekening te brengen.
9.2. Alle door Mijndroomdomein uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
9.3. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
9.4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
9.5. In bovenstaande gevallen heeft Mijndroomdomein voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Mijndroomdomein vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor haar hierdoor mocht ontstaan.
9.6. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mijndroomdomein verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Producten en diensten zijn niet overdraagbaar naar een volgende maand, noch kunnen niet, of gedeeltelijke, verbruikte producten worden verrekend met een volgende factuur.
9.7. Na de vervaldatum is Opdrachtgever in gebreke en heeft Mijndroomdomein het recht de op dat moment geldende wettelijke rente te berekenen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
9.8. Opdrachtgever gaat akkoord met electronische facturatie door Mijndroomdomein.

Artikel 10. Contractduur, uitvoeringstermijn en beëindiging
10.1. De Overeenkomst tussen Mijndroomdomein en Opdrachtgever vangt aan op de datum dat de ondertekende offerte dan wel Overeenkomst van Mijndroomdomein door Opdrachtgever met handtekening is geretourneerd, tenzij in deze offerte dan wel Overeenkomst een ingangsdatum is bepaald. Het overeengekomen bedrag is per direct verschuldigd vanaf de datum van ontvangst van de offerte of overeenkomst, dan wel de overeengekomen ingangsdatum.
10.2. Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Zonder schriftelijke opzegging wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10.3. Is voor de uitvoering en voltooiing van de Dienst, bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Mijndroomdomein derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Mijndroomdomein dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
10.4. Mijndroomdomein is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.5. Beide partijen kunnen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient Opdrachtgever dit schriftelijk en aangetekend te melden, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand voor het verstrijken van de te verlengen Overeenkomst. Tot aan het einde van de Overeenkomst is Opdrachtgever he
t gangbare tarief verschuldigd.
10.6. Als opzegdatum wordt beschouwd de datum waarop Mijndroomdomein de opzegging heeft ontvangen.
10.7. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie van de data direct bij beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst. Hiervoor kan
Mijndroomdomein kosten in rekening brengen. Indien Opdrachtgever dit nalaat is Mijndroomdomein bevoegd alle data (gegevens) op de servers te verwijderen. Voor het voorgenoemde handelen en de gevolgen daarvan is Mijndroomdomein niet aansprakelijk.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding Overeenkomst
11.1. Opschorting of ontbinding vindt plaats nadat Mijndroomdomein Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld middels schriftelijke aanmaning, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de Overeenkomst wordt gegeven en vervolgens alsnog de Overeenkomst is nagekomen, tenzij in deze Algemene Voorwaarden dan wel Overeenkomst anders is bepaald.
11.2. Indien enkel en uitsluitend naar het oordeel van Mijndroomdomein (een) gewichtige reden(en) aanwezig is/zijn, is Mijndroomdomein gerechtigd, de Overeenkomst op te schorten, dan wel, indien Mijndroomdomein dit toepasselijk acht, de Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd. Afhankelijk van de door Mijndroomdomein in te schatten ernst van de situatie is Mijndroomdomein bevoegd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Deze situaties zijn van toepassing indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
- Na het sluiten van de Overeenkomt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst door
Mijndroomdomein onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
- Door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van
Mijndroomdomein kan worden gevergd dat deze de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
11.3. Indien Mijndroomdomein op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is Mijndroomdomein uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 12. Domeinnamen en IP-adressen
12.1. Indien is overeengekomen, dat Mijndroomdomein voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
12.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Mijndroomdomein vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
12.3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Mijndroomdomein, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
12.4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Mijndroomdomein tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Mijndroomdomein geen bemiddeling heeft verleend.
12.5. Mijndroomdomein is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de domeinaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. Ook is Mijndroomdomein niet aansprakelijk voor een door haar dan wel door Opdrachtgever gemaakte typefout of onduidelijk handschrift van de Opdrachtgever bij aanvraag van een domeinnaam en/of IP-adres. Voorgaande behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Mijndroomdomein.
12.6. Indien Mijndroomdomein een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Mijndroomdomein meewerken aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van de betreffende domeinnaam.
12.7. Mijndroomdomein heeft het recht de domeinnaam, het IP-adres en/of het ontoegankelijk te maken en/of op te heffen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft in de nakoming van de Overeenkomst en dat door Mijndroomdomein kenbaar is gemaakt middels een schriftelijke ingebrekestelling.
12.8. De desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties kunnen Opdrachtgever, als domeinhouder en IP-adres gebruiker en/of als houder, direct aangespreken op het gebruik hiervan door Opdrachtgever of door haar klanten. Het is mogelijk dat de desbetreffende registrerende dan wel uitgevende instanties de voorwaarden voor gebruik in de toekomst zullen wijzigen. In alle gevallen zijn dan de nieuwe voorwaarden van toepassing.
12.9. IP-adressen blijven te allen tijde in eigendom van Mijndroomdomein. Opdrachtgever krijgt slechts een gebruiksrecht, welke niet overdraagbaar is. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de IP-adressen.

Artikel 13. Hosting en aanverwante diensten
13.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
13.2. Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of (doen) verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat:
- smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is;
- inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht;
- een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
- hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan Opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden;
- (per e-mail) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
- kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

13.3. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Mijndroomdomein, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Mijndroomdomein zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
13.4. Opdrachtgever vrijwaart Mijndroomdomein van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke (zie tevens artikel 17 voor notice en takedown).
13.5. Zonder toestemming van Mijndroomdomein is het Opdrachtgever verboden de door Mijndroomdomein verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
13.6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
13.7. Opdrachtgever verstrekt hierbij Mijndroomdomein een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Mijndroomdomein verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Mijndroomdomein geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Mijndroomdomein.
13.8. Opdrachtgever heeft geen toegang tot de door Mijndroomdomein gedane configuraties (bijvoorbeeld instellingen ten aanzien van clusterhosting). In geen geval zullen de configuraties door Mijndroomdomein worden verstrekt indien de Overeenkomst wordt beëindigd. Deze zullen door Mijndroomdomein worden gewist. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de installatie- en configuratiekosten.
13.9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 14. Colocatie/Rackspace
14.1. Opdrachtgever is gerechtigd tot toegang van de Ruimte teneinde de computersystemen of andere apparatuur (“Apparatuur”) te installeren en te onderhouden, voor zover zulks niet krachtens de Overeenkomst door Mijndroomdomein wordt gedaan. Opdrachtgever zal daarbij de procedures als uiteengezet door Mijndroomdomein volgen.
14.2. Werkzaamheden door Opdrachtgever zullen efficiënt en vakkundig geschieden zonder overlast voor Mijndroomdomein of derden.
14.3. Opdrachtgever zal instructies van Mijndroomdomein ter zake van toegang tot de Ruimte opvolgen (zie procedure toegang datacenter/serverruimte). Aan toegang tot de Ruimte kunnen extra kosten verbonden zijn.
14.4. Opdrachtgever zal Mijndroomdomein op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die Mijndroomdomein naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele codes voor software en handleidingen alsmede tekeningen en specificaties van de Apparatuur.
14.5. Opdrachtgever zal de Apparatuur afdoende verzekeren en verzekerd houden. Op verzoek van Mijndroomdomein zal Opdrachtgever een kopie van de verzekeringspolissen ter beschikking stellen.
14.6. Indien Mijndroomdomein met Opdrachtgever is overeengekomen dat de Ruimte ter schikking mag worden gesteld aan klanten van Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele verplichtingen, die niet nagekomen worden door deze klanten of schade welke is veroorzaakt namens of door een klant van Opdrachtgever wordt op Opdrachtgever verhaald.

14.7. Opdrachtgever zal de Ruimte niet geheel of gedeeltelijk (doen) veranderen, behoudens met schriftelijke toestemming van Mijndroomdomein. Indien veranderingen aan de Ruimte zijn aangebracht zonder schriftelijke toestemming van Mijndroomdomein, is Mijndroomdomein gerechtigd tot herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen dan wel dit voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf te (laten) doen.
14.8. Opdrachtgever staat er voor in dat:
- De Apparatuur geen schade zal toebrengen aan andere apparatuur (kabels daaronder begrepen) of de werking ervan zal verstoren of beïnvloeden;
- De Apparatuur zal voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale regelgeving en toepasselijke standaarden.
14.9. Bekabeling in het datacentrum (waaronder in shared racks en onder de vloeren, maar niet beperkt daartoe) zal alleen worden aangebracht door Mijndroomdomein, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Enkel bekabeling binnen eigen (private) racks worden door Opdrachtgever verzorgd.
14.10. Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Ruimte en de Apparatuur te allen tijde in overeenstemming is met het toepasselijke recht. Eventuele registraties, vergunningen of (schriftelijke) toestemmingen, die Opdrachtgever nodig heeft voor het gebruik van de Ruimte of de Apparatuur, zal Opdrachtgever voor eigen rekening en risico verrichten c.q. verkrijgen.
14.11. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van door hem ingeschakeld personeel of derden.
14.12. Mijndroomdomein is te allen tijde gerechtigd tot inspectie van de Ruimte.
14.13. Op verzoek van Mijndroomdomein is Opdrachtgever gehouden een vervangende ruimte in het datacentrum of een ander datacentrum te accepteren, mits de vervangende ruimte dan wel datacentrum in redelijkheid voldoet aan de eisen die ook voor de oorspronkelijke Ruimte dan wel datacentrum golden. Opdrachtgever zal dan de oorspronkelijke Ruimte geheel ontruimd opleveren aan Mijndroomdomein. De kosten voor het verplaatsen zullen niet door Mijndroomdomein worden vergoed.
14.14. Mijndroomdomein is gerechtigd de Apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen, zonder schadeplichtig jegens Opdrachtgever te zijn, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de zijde van Mijndroomdomein.
14.15. In geval Opdrachtgever de Overeenkomst niet nakomt, verkrijgt Mijndroomdomein het recht de Apparatuur en daarop geplaatste Data onder zich te houden tot Opdrachtgever aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Wanneer dit niet binnen een redelijke termijn is gebeurd, is Mijndroomdomein gerechtigd de Apparatuur en Data van Opdrachtgever permanent onder zich te houden. Daarbij is Mijndroomdomein gerechtigd Opdrachtgever de toegang tot de Ruimte te ontzeggen. Ook indien de Overeenkomst wordt beëindigd, terwijl Opdrachtgever nog onvoldane facturen heeft staan behoudt Mijndroomdomein het recht de Apparatuur en Data van Opdrachtgever onder zich te houden totdat alle openstaande bedragen aan Mijndroomdomein zijn voldaan.

Artikel 15. Reseller activiteiten
15.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van producten of diensten van Mijndroomdomein door Opdrachtgever aan haar klanten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
15.2. Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Mijndroomdomein overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Mijndroomdomein is.
15.3. Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Mijndroomdomein.
15.4. Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Mijndroomdomein Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Mijndroomdomein kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.
15.5. Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens Mijndroomdomein.
15.6. Mijndroomdomein zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij Mijndroomdomein een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.
15.7. Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen, netwerken of in de (data)ruimtes van Mijndroomdomein.
15.8. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt Mijndroomdomein het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten en eventueel over te nemen.

Artikel 16. Onderhoud en beschikbaarheid van de Dienst
16.1. Mijndroomdomein heeft het recht om haar systemen (netwerk(en)) of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Mijndroomdomein zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Mijndroomdomein is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling, noch zullen geplande werkzaamheden inbreuk kunnen maken op afgegeven beschikbaarheids garanties. 
16.2. Mijndroomdomein zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
16.3. Mijndroomdomein zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Mijndroomdomein opgeslagen data te realiseren (behoudens het bepaalde in de voorgaande bepalingen van dit artikel), maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
16.4. Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zal
Mijndroomdomein regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Opdrachtgever op systemen van Mijndroomdomein opgeslagen data, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Opdrachtgever beschikbaar stellen. Opdrachtgever is ten aanzien van de back-ups te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de data, controle van de back-ups en eventueel herstel van de back-ups. De back-ups kunnen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging of ontbinding.
16.5. Mijndroomdomein zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Mijndroomdomein is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Mijndroomdomein is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
16.6. Indien naar het oordeel van Mijndroomdomein een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Mijndroomdomein of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Mijndroomdomein gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 17. Notice & Takedown
17.1. Indien een derde Mijndroomdomein erop wijst dat op de website, een applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van een systeem welke door Opdrachtgever of een klant van Opdrachtgever wordt beheerd informatie staat waarmee volgens die derde inbreuk wordt gemaakt op rechten van die derde of waardoor anderszins onrechtmatig wordt gehandeld, is Mijndroomdomein gerechtigd, indien aannemelijk is dat door de openbaarmaking van die informatie onrechtmatig wordt gehandeld, de Dienst waarmee de website, applicatie of onderdeel en/of functionaliteit van dit systeem aan het netwerk van Mijndroomdomein verbonden, met onmiddellijke ingang af te sluiten. Indien de website of onderdeel en/of functionaliteit van het systeem op apparatuur van Mijndroomdomein staat zal Mijndroomdomein de desbetreffende informatie met onmiddellijke ingang van haar systeem te verwijderen.
17.2. Tevens is Mijndroomdomein in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een derde of aan de bevoegde instanties.
17.3. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Mijndroomdomein gerechtigd hiervan aangifte te doen. Mijndroomdomein kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Mijndroomdomein verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
17.4. Mijndroomdomein zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook die door Opdrachtgever of haar klanten wordt geleden als gevolg van de afsluiting van de Dienst of als gevolg van de verwijdering van de informatie dan wel het verstrekken van persoonsgegevens.
17.5. Opdrachtgever vrijwaart en zal Mijndroomdomein schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie op de website afkomstig van Opdrachtgever dan wel een website van een klant van Opdrachtgever.

Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom
18.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mijndroomdomein of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
18.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
18.3. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
18.4. Het is Mijndroomdomein toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Mijndroomdomein door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
18.5. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €2.500,- per dag per inbreukmakende handeling betalen aan Mijndroomdomein, onverminderd het recht van Mijndroomdomein om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.
18.6. Mijndroomdomein heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19. Ontwikkeling van programmatuur
19.1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Mijndroomdomein zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

19.2. Mijndroomdomein is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
19.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
19.4. Mijndroomdomein heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 20. Gebruiksrechten
20.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 18 verleent Mijndroomdomein Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde,
 omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
20.2. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
20.3. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

21.1. Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Mijndroomdomein.
21.2. In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de Overeenkomst tegenover Mijndroomdomein niet nakomt is Mijndroomdomein zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Mijndroomdomein opvergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

22.1. Mijndroomdomein aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
22.2. De aansprakelijkheid van Mijndroomdomein voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Mijndroomdomein van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Mijndroomdomein, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €2.500,- (exclusief BTW).
22.3. De totale aansprakelijkheid van
Mijndroomdomein voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR. 50.000,- per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
22.4. Aansprakelijkheid van Mijndroomdomein voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
22.5. Buiten de in artikel 22.2 genoemde gevallen rust op Mijndroomdomein geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 22.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mijndroomdomein.
22.6. De aansprakelijkheid van Mijndroomdomein wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Mijndroomdomein onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mijndroomdomein ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mijndroomdomein in staat is adequaat te reageren.
22.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mijndroomdomein meldt.
22.8.
Mijndroomdomein is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 23).
22.9. Opdrachtgever vrijwaart Mijndroomdomein voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Mijndroomdomein geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 23. Overmacht

23.1. Mijndroomdomein is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
23.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Mijndroomdomein geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Mijndroomdomein niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, wetswijzigingen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mijndroomdomein door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Mijndroomdomein kan worden gevergd.
23.3. Mijndroomdomein kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
23.4. Voor zover Mijndroomdomein ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mijndroomdomein gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 24. Geheimhouding
24.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
24.2. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 25. Personeel

25.1. Opdrachtgever zal werknemers van Mijndroomdomein die ten behoeve van de levering van producten en/of diensten werkzaamheden ten kantore van Opdrachtgever verrichten, alle nodige ondersteuning bieden ten behoeve van de uitoefening van hun werkzaamheden.
25.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zolang de relatie tussen Opdrachtgever en Mijndroomdomein voortduurt, alsmede één jaar na afloop daarvan, werknemers van Mijndroomdomein in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mijndroomdomein. Onder werknemers van Mijndroomdomein worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Mijndroomdomein of van één van de aan Mijndroomdomein gelieerde ondernemingen of die niet langer dan 6 (zes) maanden geleden in dienst van Mijndroomdomein of van één van de aan Mijndroomdomein gelieerde ondernemingen waren.

Artikel 26. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
26.1. Mijndroomdomein behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
26.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Mijndroomdomein of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
26.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
26.4. Wijzigingen van een geringe betekenis of wijzigingen die een positief effect hebben voor Opdrachtgever, kunnen op ieder moment worden doorgevoerd zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 27. Reclamering
27.1. Bij gebreke van verplichtingen van Mijndroomdomein dient Opdrachtgever, uiterlijk 30 dagen na waarneming, dat per aangetekende brief te reclameren. Gebeurt dat niet, dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Mijndroomdomein.
27.2. Indien Mijndroomdomein de reclamering gegrond acht, worden na overleg met Opdrachtgever de relevante producten of diensten vervangen of vergoed.
27.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Opdrachtgever betaalde prijs over het product of dienst.
27.4. Reclamering schort verplichtingen van Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 28. Slotbepalingen
28.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
28.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
28.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
28.4. Partiële nietigheid:
Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
28.5. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige handelsnaam, merknaam, logo’s of symbolen van Mijndroomdomein te gebruiken, tenzij Mijndroomdomein expliciet haar goedkeuring hiervoor heeft gegeven.
28.6. Onder schriftelijk valt in deze voor voorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit en integriteit hiervan voldoende vaststaat.
28.7. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de communicatie dan wel ondersteuning van haar klanten.
28.8. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-‐mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
28.9. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.
28.10. Iedere Partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.

Contact gegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op:

Mijndroomdomein

Weteringstraat 17
7041 GW 's-Heerenberg
E-mail: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


 

www.yoursite.com